image banner
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dung đất đối với 30 lô đất với các xã Diễn Lợi, Diễn Hồng Diễn Đồng, Diễn Quảng huyện Diễn Châu
Tải về