image banner
Quyết định việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở tại các xã Diễn Thái, Diễn Hoa theo Thông báo số 194 /TB - UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Diễn Châu
Tải về