image banner
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lưa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở tại xã Diễn Đồng, Diễn Hồng, Diễn Lợi, Diễn Quảng theo Thông báo số 243/TB-UBND ngày 13/12/2022 của UBND huyện Diễn Châu
Xem nội dung quyết định Tải về