image banner
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở tại xã Diễn Lâm theo Thông báo số 195 /TB - UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Diễn Châu
Tải về