image banner
Triển khai Đề án 06 phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương

Ngày 08/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4505/UBND –KSTT thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU 27/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023 và những năm tiếp theo.

Thời gian qua, công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh đã bước đầu đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính trên toàn tỉnh và thực hiện công tác chuyển đổi số.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, người dân nhận thức chưa đầy đủ về vai trò Đề án 06. Công tác chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chưa đủ quyết liệt; tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ Đề án 06 còn chậm, chưa đáp ứng nhu cầu đề ra.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, đồng thời thực hiện tốt Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 27/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo chuyển biến tích cực, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 trong thời gian tới đảm bảo lộ trình, tiến độ Chính phủ giao tại Công văn này, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định, nhận thức rõ công tác triển khai Đề án 06 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp. Việc triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; chịu trách nhiệm về kết quả và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các nội dung, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, từ đó xác định rõ công việc cần thực hiện, tập trung đôn đốc để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Đưa kết quả thực hiện Đề án 06 là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại hàng năm tại các cơ quan, đơn vị.

Mặt khác, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị, UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào những lợi ích thiết thực của người dân, các tổ chức, doanh nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu phát huy tối đa vai trò của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa các cấp, các Tổ tuyên truyền Đề án 06, Tổ công nghệ số cộng đồng, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thay đổi thói quen sử dụng hồ sơ giấy sang sử dụng hồ sơ điện tử, từng bước hình thành công dân số, xã hội số.

Ngoài ra, tại Công văn này, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát các nhiệm vụ, tiến độ đã được giao cụ thể tại các Kế hoạch, Công văn của UBND tỉnh: Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 28/01/2022; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 03/02/2023; Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 13/4/2023; Công văn số 4078/UBND-KSTT ngày 29/5/2023. Trước mắt, tập trung công tác đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh cho 1.269.779 hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử đã được Bộ Công an phê duyệt. Phấn đấu hoàn thành việc kích hoạt 100% tài khoản định danh điện tử trước ngày 30/6/2023.

Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Đề án 06 tỉnh) chủ trì, tiến hành theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của các Bộ, ngành. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp các nội dung vướng mắc, cần tháo gỡ; trên cơ sở đó, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện trong quá trình triển khai Đề án 06.

PQ (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image