Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Sở Văn hoá thể thao

Địa chỉ: Số 74 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh 

Email: vhttdl@nghean.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Trần Thị Mỹ Hạnh

Giám đốc

02383594692

hanhttm@vhttdl.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thanh Hương

Phó Giám đốc

02383561425

huongntt@vhttdl.nghean.gov.vn

3

Quách Thị Cường

Phó Giám đốc

02383560696

cuongct@vhttdl.nghean.gov.vn

4

Bùi Công Vinh

Phó Giám đốc

0944360366 

vinhbc@vhttdl.nghean.gov.vn 

5

Vũ Thanh Lĩnh

Phó VP phụ trách

02383847462

linhvt@vhttdl.nghean.gov.vn 

6

Lưu Tùng Giang

Phó VP

02383.834778

gianglt@vhttdl.nghean.gov.vn

7

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Thu Dung

Văn thư

02383844511

thuyntt@vhttdl.nghean.gov.vn

dungntt@vhttdl.nghean.gov.vn

8

 

Máy FAX

02383834911