Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Sở Tài nguyên Môi trường

Địa chỉ: Số 31 - Đường Quang Trung - Thành phố Vinh
Email: tnmt@nghean.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Hoàng Quốc Việt

Giám đốc

02383.835.608

     viethq@tnmt.nghean.gov.vn

2

Thái Văn Nông

Phó Giám đốc

02383.588.025

     nongtv@tnmt.nghean.gov.vn

3

Phạm Văn Toàn

Phó Giám đốc

02383.525.358

     toanpv@tnmt.nghean.gov.vn

4

Võ Văn Ngọc

Phó Giám đốc

02383.586.451

     ngocvv@tnmt.nghean.gov.vn

5

Bạch Hưng Cử

Chánh văn phòng

02383.525.355

      cubh@tnmt.nghean.gov.vn

6

Nguyễn Minh Thắng

Phó Chánh văn phòng

02383.588.084

     thangmn@tnmt.nghean.gov.vn

7

Văn thư

0944.351.221