Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa chỉ: Số 129 - Đường Lê Hồng Phong - Thành phố Vinh
Email:nnptnt@nghean.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Phùng Thành Vinh

Giám đốc

0913.274.298

vinhpt@nnptnt.nghean.gov.vn

2

Võ Thị Nhung

Phó Giám đốc

0942.020.998

nhungvt@nnptnt.nghean.gov.vn

3

Hồ Phi Triều

Phó Giám đốc

0911.997.999

trieuhp@nnptnt.nghean.gov.vn

4

Trần Xuân Học

Phó Giám đốc

0912.126.162

hoctx@nnptnt.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Xuân Hùng

Chánh Văn phòng

0915.895.559

hungnx@nnptnt.nghean.gov.vn

6

FAX

02383.835.993

7

Văn thư

0972.281.567