image banner
Năm 2021, toàn tỉnh có 355/460 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2021, công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2021, toàn tỉnh có 355/460 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ 77,17%).

Trong năm, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành các văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thành, thị (cấp huyện) hướng dẫn công tác tiếp cận pháp luật và chỉ đạo điểm xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật lồng ghép trong quá trình tập huấn các văn bản pháp luật mới và trong giao ban công tác tư pháp. Một số đơn vị cấp huyện đã tổ chức được các cuộc tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như huyện Anh Sơn, Diễn Châu, Đô Lương, Tân Kỳ, Yên Thành và Thanh Chương.

Bên cạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức làm công tác tư pháp, các cơ quan, đơn vị còn tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, địa phương. Năm 2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức 05 đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại các huyện: Tương Dương, Thanh Chương, Diễn Châu, Quỳ Hợp và thị xã Cửa Lò. Các đoàn đã kiểm tra công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá, công nhận của cấp huyện và công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận tại một số đơn vị cấp xã. Dựa trên kết quả của các đoàn kiểm tra, các đơn vị cấp xã đã nhận thức được nhiệm vụ để thực hiện hàng năm theo đúng quy định về thời gian, trình tự, thủ tục.

Hội đồng tiếp cận pháp luật cấp huyện đã tổ chức họp đánh giá, tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành Quyết định công nhận 355/460 đơn vị cấp xã (đạt tỷ lệ 77,17 %, tăng 32 đơn vị so với năm 2020) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và công bố danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo đúng quy định. Nhiều đơn vị cấp huyện có tỷ lệ đạt chuẩn cao như: Thành phố Vinh, Đô Lương, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Thị Xã Hoàng Mai, Cửa Lò… Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị có tỷ lệ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thấp như: Nghĩa Đàn, Quế Phong, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế. Đó là, chưa kiểm tra được nhiều đơn vị cấp xã và chưa thực hiện được việc đánh giá kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra. Các cơ quan, đơn vị chưa đổi mới phương thức tập huấn, bồi dưỡng đối với cán bộ công chức có liên quan đến công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chưa tạo được trao đổi hai chiều để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đối tượng tham gia tập huấn, bồi dưỡng. Công tác chỉ đạo, đôn đốc, triển khai đánh giá công nhận của một số đơn vị cấp huyện chưa tích cực, toàn diện dẫn đến tình trạng đánh giá, công nhận năm 2021 chậm so với quy định…

Để nâng cao công tác xây dựng phường, xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục nâng cao hoạt động của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đặc biệt là phân công nhiệm vụ và phân công đơn vị để các thành viên theo dõi đảm bảo hoạt động tích cực, thường xuyên và trách nhiệm; tổ chức tập huấn, nâng cao chất lượng và tác động mạnh mẽ đến nhận thức của cán bộ, công chức làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện quy định về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đánh giá việc khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra, tránh tình trạng sau khi được kiểm tra và chỉ đạo nhưng vẫn không cải thiện chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện hướng dẫn của cấp trên và hướng dẫn các đơn vị cấp xã thực hiện quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo thời gian, quy trình, đầy đủ về hồ sơ, tài liệu. Thường xuyên kiểm tra các đơn vị cấp xã thực hiện quy định xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ đó chấn chỉnh kịp thời tình trạng tham mưu không hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí; liên hệ với các cơ quan cấp trên để giải quyết kịp thời các vấn đề về tiếp cận pháp luật tại địa phương…

T.H (tổng hợp)

(Theo báo cáo 121/BC-UBND của UBND tỉnh ngày 22/2/2022 về kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021)