image banner
Năm 2020, toàn tỉnh có 323/460 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Trong năm qua, công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả tích cực. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị của nhân dân, góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến nay, toàn tỉnh đã có 323/460 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ 70,22%).

Trong năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng xã, phường, thị trấn thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật gắn việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới Với chức năng là cơ quan chủ trì, tham mưu, Sở Tư pháp cũng đã ban hành các Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh cũng đã tổ chức kiểm tra công tác xây dựng, đánh giá, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong, Nghi Lộc, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Nam Đàn và Thị xã Thái Hòa. Đồng thời, trong quá trình thẩm định nông thôn mới của tỉnh, Sở Tư pháp cũng đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.

Tại cấp huyện, trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, các địa phương cũng kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và ban hành quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện đảm bảo yêu cầu thực tiễn. UBND các huyện, thành, thị đã lồng ghép việc kiểm tra công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong quá trình kiểm tra công tác tư pháp. Từ đó có những đôn đốc, chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời, giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại cơ sở.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 323/460 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ 70,22%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại các xã, phường, thị trấn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Một số đơn vị cấp huyện chưa chỉ đạo quyết liệt đối với cấp xã trong xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật, nên số lượng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại các địa phương này còn thấp; chưa có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành và ngành tư pháp trong xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; một số địa phương chưa bố trí hoặc bố trí kinh phí còn hạn chế nên ảnh hưởng lớn đến chất lượng xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…

Để nâng cao chất lượng xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong những năm tiếp theo đảm bảo thực chất, có hiệu quả, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cấp huyện thực hiện đúng quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kiểm tra công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đặc biệt là tại các đơn vị cấp huyện có tỷ lệ đạt chuẩn còn thấp. Đồng thời, đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ này tại các địa phương...

(Theo Báo cáo 103/BC-UBND ngày 1/3/2021 về kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020)

T.H (tổng hợp)