image banner
Thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận kiến nghị phản ánh của tổ chức, công dân về cải cách hành chính và thủ tục hành chính

Cơ quan thường trực Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An (Sở Nội vụ):

- Số điện thoại thường dây nóng: 02383.592.869

- Địa chỉ thư điện tử: phongcchc@noivu.nghean.gov.vn

2. Cơ quan tham mưu kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh (Văn phòng Ủy nhân dân tỉnh):

- Số điện thoại đường dây nóng: 02383.668.789

- Địa chỉ thư điện tử: kstt@ubnd.nghean.gov.vn

- Hệ thống tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân: https://nguoidan.chinhphu.vn; Hệ thống tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp: https://doanhnghiep.chinhphu.vn.

3. Cơ quan thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp (Sở Tư pháp):

- Số điện thoại: 02383.589.497

- Địa chỉ thư điện tử: tp@nghean.gov.vn