image banner
Tổng kết 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới (giai đoạn 2017 - 2022)

Chiều 11/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới (giai đoạn 2017 - 2022); tọa đàm Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Anh-tin-bai

Các đại biểu dự hội nghị

Từ bản Hiến pháp đầu tiên đã đề cập vấn đề nam nữ bình quyền, cho đến nay, Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện khung luật pháp, chính sách về bình đẳng giới. Luật Bình đẳng giới là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất sau Hiến pháp về vấn đề bình đẳng giới.

Việc ban hành Luật Bình đẳng giới không chỉ thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử nam, nữ mà còn là câu trả lời đầy đủ nhất về các khuyến nghị của Ủy ban Công ước của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (gọi tắt là CEDAW) với Việt Nam trong việc thực hiện công ước CEDAW. Đồng thời, góp phần tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật và phát huy vai trò, khả năng của cả nam và nữ trong việc thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh".

Sau 15 năm triển khai thực hiện Luật bình đẳng giới, phụ nữ Nghệ An với hơn 50% dân số và gần 50% lực lượng lao động xã hội của tỉnh đang ngày càng tham gia sâu vào mọi hoạt động trong cộng đồng. Tỷ lệ phụ nữ tham gia Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021), khoá XV (nhiệm kỳ 2021-2025) đều đạt 30,8%, đưa Nghệ An nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao trên toàn quốc. Nhiều cán bộ nữ giữ vai trò chủ chốt ở các cấp, ngành; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp, tỷ lệ cán bộ nữ ở cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, UBND, các sở, ngành các cấp không ngừng tăng lên, đã giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Lực lượng nữ doanh nhân và phụ nữ tham gia phát triển kinh tế ngày càng tăng. Vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực việc làm, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe, văn hoá thông tin, gia đình… đã góp phần quan trọng  đến sự phát triển bền vững, tạo cơ hội bình đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội.

Anh-tin-bai

Lãnh đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tặng hoa cho các đồng chí lãnh đạo nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ Việt Nam 20/10

Công tác quản lý Nhà nước về công tác bình đẳng giới được nâng cao. Tổ chức bộ máy làm công tác bình đẳng giới được hình thành và hoạt động đi vào nền nếp. Hiện nay, các ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện đều có cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh gồm 26 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban. 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các trường cao đẳng, đại học, các Tổng công ty nhà nước có Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; 21/21 huyện, thành, thị và 460/460 xã, phường, thị trấn đều thành lập Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp đã tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào sự ổn định và phát triển KT-XH, củng cố an ninh - quốc phòng của tỉnh.

Nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động, truyền thông nâng cao nhận thức, các cuộc phát động truyền thông bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức với nhiều hình thức, đến với hầu hết các địa bàn toàn tỉnh, các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn 6/28 chỉ tiêu (gồm: Tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng; Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Tỷ lệ các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ nếu ở cơ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức; Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp; Tỷ lệ nữ Thạc sỹ) thuộc Chiến lược quốc gia bình đẳng giới chưa đạt theo kế hoạch. Công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị liên quan có nơi, có lúc chưa đồng bộ và chưa chặt chẽ; vẫn còn những định kiến, phong tục tập quán, rào cản trong việc nâng cao trình độ học vấn, giao tiếp, chia sẻ công việc gia đình đối với phụ nữ làm ảnh hưởng sâu sắc tới công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ trong giai đoạn tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên về bình đẳng giới và vai trò, vị trí của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

Nâng cao năng lực cho phụ nữ để tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển thông qua việc kịp thời thực hiện các biện pháp, chính sách có liên quan đến công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ nữ; thực hiện cơ chế chính sách giải quyết việc làm cho lao động nữ, hỗ trợ phát triển kinh tế…

Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành thực hiện công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ. Các Sở, ban, ngành, địa phương chủ động tham mưu lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào các Chương trình, Kế hoạch, Đề án… của Sở, ngành, địa phương và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo; Khuyến khích các cấp, các ngành, các địa phương và các tổ chức xây dựng, thực hiện các mô hình về bình đẳng giới.

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính cho công tác bình đẳng giới, bao gồm: Ngân sách nhà nước các cấp; lồng ghép các chính sách, chương trình, dự án khác; huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Anh-tin-bai

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các chị em đối với quá trình phát triển của tỉnh, đồng thời hy vọng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của mình đối với sự phát triển của cộng đồng và xã hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lời chúc đến các mẹ, các chị, các em sức khỏe, hạnh phúc, thành công nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

PT