image banner
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Chiều 14/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 -2025 và những năm tiếp theo”. Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị ủy.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Quang cảnh hội nghị

Quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TU, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành một Nghị quyết riêng cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; qua đó khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Anh-tin-bai

Đc Nguyễn Mạnh Khôi – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết

Nghị quyết số 04-NQ/TU được ban hành nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, cụ thể hóa rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân.

Nghị quyết đưa ra một số chỉ tiêu cơ bản: Hằng năm, 100% cấp ủy cùng cấp làm việc và ban hành các văn bản định hướng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; 100% chính quyền các cấp có quy chế phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện. Hằng năm, MTTQ các cấp chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức ít nhất 02 nội dung giám sát, 02 nội dung phản biện xã hội và thực hiện tốt việc giám sát thường xuyên theo các quy định của Đảng…

Để thực hiện các mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa ra các giải pháp: Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị - xã hội về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Chỉ đạo chính quyền các cấp trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đổi mới tổ chức và nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở, tập trung về cơ sở và địa bàn dân cư…

Anh-tin-bai

Đ/c Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt Đề án số 07-ĐA/TU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại và xử lý, giải quyết các kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và xử lý, giải quyết các kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sau tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”.

Theo đó, để đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại và xử lý, giải quyết các kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sau tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa ra các giải pháp: Cấp ủy, chính quyền các cấp đưa nội dung tiếp xúc, đối thoại vào chương trình công tác hằng tháng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện các cuộc tiếp xúc, đối thoại đảm bảo tính khách quan, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên rà soát việc thực hiện các kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để đôn đốc, chỉ đạo giải quyết.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu, thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, công tác dân tộc, tôn giáo. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tiếp xúc, đối thoại. Nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức, ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên. Lựa chọn hình thức, nội dung tiếp xúc, đối thoại với nhân dân phù hợp với tình hình thực tiễn. Thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại đảm bảo quy trình, chất lượng…

Anh-tin-bai

Đ/c Ngọc Kim Nam – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, các nội dung được quán triệt hôm nay là những nội dung quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công tác Dân vận.

Sau hội nghị này, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các địa phương tổ chức học tập nghiêm túc, chất lượng các nội dung của Nghị quyết, Đề án đến cán bộ, đảng viên, nhân dân với các hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết số 04-NQ/TU và Đề án số 07-ĐA/TU đến các tầng lớp nhân dân.

Căn cứ nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết, Đề án và kế hoạch thực hiện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đia phương mình; thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các nội dung tại các đơn vị; nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết, Đề án; tổng hợp, đề xuất những khó khăn, giải pháp trong quá trình thực hiện…

PT

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image