image banner
Sửa đổi 05 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Ngày 20/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 342/QĐ-TTg sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Theo đó, 5 tiêu chí được sửa đổi là tiêu chí số 7 về chợ nông thôn, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 12 về cơ cấu lao động, tiêu chí số 14 về giáo dục và tiêu chí số 15 về y tế.

Cụ thể, tiêu chí số 7 về chợ nông thôn, nội dung "chợ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng" được thay thế bằng nội dung "Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định".

Nội dung tiêu chí số 10 về thu nhập được sửa thành: Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn (triệu đồng/người). Chỉ tiêu chung cho cả nước: Năm 2012: Đạt 18 triệu đồng/người; năm 2015: Đạt 26 triệu đồng/người; đến năm 2020: Đạt 40 triệu đồng/người.

Tiêu chí số 12 về cơ cấu lao động được đổi thành tiêu chí “Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên”.

Theo đó, thay vì tính theo tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp thì quy định mới tính theo tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động. Chỉ tiêu chung và từng vùng là đạt từ 90% trở lên.

Tiêu chí số 14 sửa đổi nội dung "phổ cập giáo dục trung học" trong tiêu chí về giáo dục thành "phổ cập giáo dục trung học cơ sở".

Tiêu chí số 15 về nội dung tỷ lệ người dân tham gia các hình thức Bảo hiểm y tế được sửa đổi thành "Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế". Chỉ tiêu chung cho cả nước đạt từ 70% trở lên, chỉ tiêu cho các vùng là đạt.

Các tiêu chí trên thay thế các tiêu chí tương ứng của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Chinhphu.vn

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image