image banner
Sẽ ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh

Sở Nội vụ đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân về Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân công, phân cấp, ủy quyền quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Nghệ An.

Theo dự thảo, nguyên tắc phân công, phân cấp phải tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định của cơ quan có thẩm quyền về công tác cán bộ, công chức, viên chức; người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh. Bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND tỉnh và sự thống nhất, thông suốt quản lý ngành, lĩnh vực công tác và yêu cầu của cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo việc kết hợp quản lý theo ngành và lãnh thổ.

Đảm bảo sự lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ của Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa các khâu của công tác cán bộ: Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ và hoàn thiện tổ chức bộ máy. Thực hiện công khai minh bạch trong quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức gắn với quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác tổ chức và cán bộ. Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức gắn liền với việc tăng cường trách nhiệm thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dự thảo quy định về quản lý tổ chức bộ máy và biên chế. Trong đó, quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh; nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh; nhiệm vụ quyền hạn của các Sở; nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện; nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp huyện; nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã; nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan hành chính, Chủ tịch các Hội được Nhà nước giao biên chế; nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan hành chính, Chủ tịch các Hội được Nhà nước giao biên chế; nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.

Dự thảo cũng quy định cụ thể nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Mời độc giả xem và góp ý dự thảo Quyết định tại đây.

Kim Oanh (tổng hợp)