image banner
Đề xuất mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp đang lấy ý kiến của nhân dân góp ý vào dự thảo Nghị quyết về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo Sở Tư pháp: Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND quy định về lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An được HĐND tỉnh ban hành năm 2017, đến nay một số quy định về mức thu, đối tượng áp dụng… đã không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Hơn nữa, mức thu lệ phí hộ tịch như hiện nay có nhiều sự kiện hộ tịch đang thu ở mức thấp, đặc biệt là đối với các sự kiện hộ tịch đăng ký quá hạn mức thu này không đủ sức răn đe, không tạo được trách nhiệm của công dân trong việc đăng ký đúng hạn, cũng như trách nhiệm trong việc bảo quản các giấy tờ hộ tịch. Do đó, cần xây dựng Nghị quyết mới nhằm thực hiện đúng các quy định của Trung ương về phí và lệ phí; tạo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Nghị quyết này quy định về mức thu; đối tượng nộp, miễn, giảm; tổ chức thu, nộp; chế độ quản lý lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ thu, nộp lệ phí; cá nhân khi làm thủ tục đăng ký sự kiện hộ tịch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các trường hợp được miễn nộp lệ phí

Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; Trẻ em (trừ trường hợp đăng ký hộ tịch cho trẻ em thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện); Người thuộc hộ nghèo; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, thôn, bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đăng ký khai sinh đúng hạn, khai tử đúng hạn, đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ, đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thực hiện tại UBND cấp xã; đăng ký khai sinh đúng hạn, khai tử đúng hạn, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thực hiện tại UBND cấp xã ở khu vực biên giới.

Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện được giảm nộp lệ phí.

Mức thu lệ phí đối với đăng ký hộ tịch tại UBND các xã, phường, thị trấn

Đăng ký khai sinh không đúng hạn; đăng ký lại khai sinh; đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân: 10.000 đồng;

Đăng ký khai tử không đúng hạn; đăng ký lại khai tử: 10.000 đồng;

Đăng ký lại kết hôn: 30.000 đồng;

Đăng ký nhận cha, mẹ, con: 20.000 đồng;

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú ở trong nước; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước: 10.000 đồng;

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 20.000 đồng;

Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác: 10.000 đồng.

Đăng ký hộ tịch khác: 10.000 đồng.

Mức thu lệ phí đối với đăng ký hộ tịch tại UBND các huyện, thành phố, thị xã

Đăng ký khai sinh; đăng ký lại khai sinh; đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân có yếu tố nước ngoài: 70.000 đồng;

Đăng ký khai tử, đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài: 70.000 đồng;

Đăng ký kết hôn (bao gồm đăng ký kết hôn mới, đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài): 1.500.000 đồng;

Đăng ký giám hộ; Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài: 70.000 đồng;

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài: 1.500.000 đồng;

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc: 30.000 đồng;

Thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài: 70.000 đồng;

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài: 60.000 đồng;

Đăng ký hộ tịch khác: 60.000 đồng.

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký hộ tịch tổ chức thu lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp thời 100% lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Mời đọc giả xem toàn văn dự thảo Nghị quyết và tham gia đóng góp ý kiến.

PQ(tổng hợp)