image banner
Đề xuất định mức chi ngân sách nhà nước thực hiện dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG

Sở NN&PTNT đang xây dựng và lấy ý kiến của tổ chức và cá nhân góp ý vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi ngân sách nhà nước thực hiện dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất; nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân tham gia hoặc có liên quan trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Theo dự thảo Nghị quyết, về định mức chi ngân sách nhà nước (NSNN): Đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 12/11/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thì thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị quyết số 5/2022/NQ-HĐND ngày 12/11/2022 của HĐND tỉnh tỉnh Nghệ An quy định một số nội dung và mức hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 11/9/2023 của HĐND tỉnh quy định về nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị không thuộc các đối tượng trên: Hỗ trợ tối đa không quá 80% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 70% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khó khăn; không quá 50% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của các Chương trình MTQG. Cơ quan phê duyệt dự án quyết định mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một (01) dự án, nhưng tối đa không quá 5 tỷ đồng

Về nội dung hỗ trợ: Đối với Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Thực hiện theo quy định Điều 57, Điều 58 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn Ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Đối với các dự án, kế hoạch liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đồng thời thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 12/11/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND. Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thực hiện theo quy định tại Điều 85 Thông tư số 55/2023/TT-BTC.

Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng

Về định mức chi NSNN: Đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND. Đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND.

Đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng không thuộc các đối tượng trên: Hỗ trợ tối đa không quá 95% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án, phương án sản xuất trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 80% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án, phương án sản xuất trên địa bàn khó khăn; không quá 60% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, phương án sản xuất trên các địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư các Chương trình MTQG. Cơ quan phê duyệt dự án quyết định mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một (01) dự án, nhưng tối đa không quá 5 tỷ đồng.

Về nội dung hỗ trợ: Đối với Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Thực hiện theo quy định Điều 57, Điều 58 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn Ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Đối với các dự án, kế hoạch liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đồng thời thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 12/11/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết này còn quy định mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh.

Mời độc giả xem toàn văn dự thảo Nghị quyết và tham gia góp ý tại đây.

H.B