image banner
Đề xuất chính sách hỗ trợ trường có học sinh dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng và lấy ý kiến của tổ chức và cá nhân góp ý vào dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ trường có học sinh dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Dự thảo Nghị quyết này quy định về chính sách hỗ trợ trường có học sinh dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối tượng áp dụng là các trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT), trường phổ thông có học sinh dân tộc bán trú (DTBT) được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Theo dự thảo Nghị quyết, mức hỗ trợ theo các nội dung sau:

Nhóm nội dung hỗ trợ nhà trường: Hỗ trợ kinh phí chi trả tiền dạy các chương trình tăng cường cho trường thực hiện thí điểm mô hình trường PTDTBT kiểu mới: Mức hỗ trợ tối đa không quá 6 tiết/lớp/tuần; không quá 35 tuần/năm học, số tiền mỗi tiết 140.000 đồng (bằng 0,5 mức chi tiền dạy học 2 buổi ngày theo Nghị quyết 31)

Hỗ trợ kinh phí trang bị phòng học trực tuyến, STEM cho các trường thực hiện thí điểm mô hình trường PTDTBT kiểu mới, mỗi trường 01 phòng học trực tuyến, 01 phòng học STEM: Mức hỗ trợ mỗi trường không quá 550.000.000 đồng (hỗ trợ 01 lần).

Hỗ trợ tiền điện nước: Mức hỗ trợ 15.000 đồng/tháng/học sinh, mỗi năm không quá 9 tháng.

Nhóm nội dung hỗ trợ giáo viên, nhân viên: Hỗ trợ kinh phí thuê người nấu ăn cho trường có học sinh dân tộc bán trú có số lượng từ 150 học sinh dân tộc bán trú trở lên: Mức hỗ trợ bằng 150% mức lương cơ sở/01 tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức và không quá 9 tháng/01 năm (hoặc: Mức hỗ trợ bằng 75.000/tháng/học sinh và không quá 9 tháng/01 năm).

Hỗ trợ kinh phí cho trường phổ thông có tổ chức nấu ăn, ở cho học sinh dân tộc bán trú (trừ trường phổ thông dân tộc bán trú) chi cho giáo viên, nhân viên được giao thêm nhiệm vụ quản lý học sinh dân tộc bán trú: Mức hỗ trợ bằng 150% mức lương cơ sở/01 tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức và không quá 9 tháng/01 năm (hoặc: Mức hỗ trợ bằng 75.000 đồng/tháng/ học sinh và không quá 9 tháng/01 năm).

Nhóm nội dung hỗ trợ cho học sinh: Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh phổ thông đang học tại các trường có học sinh dân tộc bán trú mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã, thôn, bản khu vực III chuyển thành xã, thôn, bản khu vực I khi Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc hoặc các Quyết định cấp có thẩm quyền phê duyệt có hiệu lực: Mức hỗ trợ giảm dần từ 30% mức lương cơ sở/tháng/ học sinh, bắt đầu từ năm học 2023-2024, về 10% mức lương cơ sở/tháng/ học sinh và kết thúc vào năm học 2025-2026 (hoặc: Mức hỗ trợ 447.000đ/tháng/ học sinh, năm học 2023-2024; 298.000/tháng/ học sinh năm học 2024-2025; 149.000/tháng/HS năm học 2025-2026). Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực học, không quá 9 tháng/năm học.

Mời độc giả xem toàn văn dự thảo Nghị quyết và tham gia góp ý tại đây.

H.B (tổng hợp)