Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Ban dân vận tỉnh uỷ

Địa chỉ: Số 26 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Ngọc Kim Nam

Trưởng ban

0943982678

namnk@tinhuy.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Mạnh Khôi

Phó ban

0238.3.563428

khoimn@tinhuy.nghean.gov.vn

3

Phan Thanh Đoài

Phó ban

0238.3.592917

doaipt@tinhuy.nghean.gov.vn

4

 Văn thư


0238.3.841719

 

5

Máy FAX


0238.3.841719