Một trong hai dãy bia ghi danh những người đỗ đạt ở Đình Võ Liệt

Hai bên sân đình Võ Liệt (Thanh Chương) là hai nhà bia, mỗi nhà có 3 tấm bia ghi họ tên bằng chữ Hán của 445 người đỗ đạt của Tổng Võ Liệt, trong đó có 2 Tiến sỹ và 3 Phó bảng, 63 Cử nhân, 377 Tú tài, tiêu biểu như tú tài Trần Văn Thăng, Nguyễn Cảnh, Đỗ Đức Cao, Nguyễn Đình Thực…(thời Lê), cử nhân Vũ Duy Tân, Tống Huy Viên, Phan Sỹ Nhiếp, Hoàng Nho Nhã, Hồ Sỹ Tạo…(thời Nguyễn).