Ngày 1 tháng 3 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghệ An ban hành Chỉ thị tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 
Nghệ An ban hành Chỉ thị tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (25/01/2021 07:57 PM)

Ngày 22/01, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và HĐND các cấp, tại Chỉ thị này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm một số nội dung.

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo cụ thể và hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí địa phương và các cơ quan báo chí, văn phòng đại điện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh, tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các nội dung quy định của Hiến pháp, pháp luật liên quan đến bầu cử, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh; góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các cấp thực hiện công tác bầu cử; tham mưu giúp UBND tỉnh phân bổ, sử dụng kinh phí phục vụ bầu cử kịp thời, hiệu quả; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác bầu cử; theo dõi tiến độ triển khai thực hiện công tác bầu cử ở các địa phương; báo cáo tham mưu Uỷ ban bầu cử tỉnh báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn, bố trí kinh phí kịp thời để các cơ quan, các địa phương thực hiện công tác bầu cử; hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử; bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, yêu cầu, tiết kiệm và hiệu quả.

Cục Thống kê tỉnh cung cấp số liệu dân số đến ngày 31/12/2020 của từng địa phương để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu HĐND các cấp ở mỗi đơn vị hành chính.

Sở Giao thông vận tải, Sở TT&TT, Viễn thông Nghệ An, Bưu điện tỉnh có kế hoạch chỉ đạo triển khai cụ thể nhằm đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 23/5/2021 (kể cả các đơn vị được tổ chức bầu cử sớm).

Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp triển khai lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; chủ động sẵn sàng lực lượng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, cứu hộ, cứu nạn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, biên giới, hải đảo, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng quân đội, công an tham gia cuộc bầu cử.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19; chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra ở một số khu vực trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử.

Các sở, ban, ngành khác có liên quan, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo đúng chỉ đạo của cấp trên; chủ động thực hiện và bảo đảm tiến độ việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử; công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử và các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho bầu cử.

Cùng với đó, chủ động phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp, các cơ quan liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử. Chỉ đạo lực lượng vũ trang, y tế địa phương xây dựng các kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tại các điểm bỏ phiếu; bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng pháp luật; xây dựng phương án dự phòng bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn; đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chỉ đạo tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử theo đúng quy định pháp luật về bầu cử, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Uỷ ban bầu cử tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện công tác bầu cử; kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua sở Nội vụ) quá trình triển khai, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

PQ (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An