Các xã, Thị trấn
 
Các xã, Thị trấn (06/04/2018 08:43 AM)

1.     Thị trấn Quán Hành:

* Nguyễn Huy Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0989.124.927

-          Email:

* Đặng Khắc Bình - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0983.208.788

-          Email: quanhanh@nghiloc.nghean.gov.vn

2.     Xã Nghi Công Bắc:

* Phạm Thanh Hiến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0977.704.314

-          Email:

* Nguyễn Văn Lý - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0987.492.005

-          Email: nghicongbac@nghiloc.nghean.gov.vn

3.     Xã Nghi Công Nam:

* Võ Văn Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0984.957.392

-          Email:

* Ngô Trí Chính - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0981.437.349

-          Email: nghicongnam@nghiloc.nghean.gov.vn

4.     Xã Nghi Diên:

* Phan Công Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0977.439.487

-          Email:

* Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0974.980.445

-          Email: nghidien@nghiloc.nghean.gov.vn

5.     Xã Nghi Đồng:

* Phạm Văn Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0986.337.189

-          Email:

* Đậu Thị Loan - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0914.401.258

-          Email: nghidong@nghiloc.nghean.gov.vn

6.     Xã Nghi Hoa:

* Nguyễn Văn Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

-          ĐT: 0914.507.609

-          Email: nghihoa@nghiloc.nghean.gov.vn

* Đặng Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã.

-          ĐT: 0989.302.177

-          Email:


7.     Xã Nghi Hợp:

* Nguyễn Thành Tích - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0968.077.007

-          Email:

* Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0973.298.468

-          Email: nghihop@nghiloc.nghean.gov.vn

8.     Xã Nghi Hưng:

* Nguyễn Đình Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0915.455.261

-          Email:

* Nguyễn Hải Hậu - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0912.210.597

-          Email: nghihung@nghiloc.nghean.gov.vn

9.     Xã Nghi Khánh:

* Vũ Đình Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0169.695.115

-          Email:

* Nguyễn Đình Thành - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0984.425.345

-          Email: nghikhanh@nghiloc.nghean.gov.vn

10.   Xã Nghi Kiều:

* Hoàng Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0985.184.257

-          Email:

* Hoàng Đình Phương - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0943.038.512

-          Email: nghikieu@nghiloc.nghean.gov.vn

11.  Xã Nghi Lâm:

* Nguyễn Hồng Chu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 01683.736.348

-          Email:

* Phan Văn Hiếu - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0975.448.948

-          Email: nghicongbac@nghiloc.nghean.gov.vn

12.   Xã Nghi Long:

* Lê Văn Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 015.128.588

-          Email:

* Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0979.336.560

-          Email: nghilong@nghiloc.nghean.gov.vn

13.   Xã Nghi Mỹ:

* Nguyễn Đăng Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0944.048.757

-          Email:

* Hoàng Đức Trì - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0979.757.271

-          Email: nghimy@nghiloc.nghean.gov.vn

14.  Xã Nghi Phong:

* Nguyễn Trọng Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0912.922.021

-          Email:

* Nguyễn Đình Hải - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0915.130.347

-          Email: nghiphong@nghiloc.nghean.gov.vn

15.  Xã Nghi Phương:

* Hoàng Trung Thông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0123.362.1345

-          Email:

* Nguyễn Trọng Tạo - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0918.293.668

-          Email: nghiphuong@nghiloc.nghean.gov.vn

16.  Xã Nghi Quang:

* Phạm Sỹ Vinh - Bí thư Đảng ủy.

-          ĐT: 0982.621.082

-          Email:

* Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0902.317.460

-          Email: nghquang@nghiloc.nghean.gov.vn

17.  Xã Nghi Tiến:

* Lưu Đình Nghị - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 01235.868.452

-          Email:

* Trần Công Oanh- Chủ tịch UBND

-          ĐT: 01665.060.056

-          Email: nghitien@nghiloc.nghean.gov.vn

18.  Xã Nghi Thạch:

* Đặng Văn Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0983.896.619

-          Email:

* Nguyễn Đình Nhân - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0981.080.969

-          Email: nghithach@nghiloc.nghean.gov.vn

19.  Xã Nghi Thái:

* Võ Văn Vinh - Bí thư Đảng ủy

-          ĐT:

-          Email:

* Nguyễn Văn Lục - Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 01685.792.297

-          Email:

* Đặng Văn Phương - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0913.542.851

-          Email: nghithai@nghiloc.nghean.gov.vn

20.  Xã Nghi Thiết:

* Lê Đăng Nguyễn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 01685.792.297

-          Email:

* Bùi Văn Thành - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0902.065.405

-          Email: nghithiet@nghiloc.nghean.gov.vn

21.  Xã Phúc Thọ:

* Nguyễn Văn Nhất - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0945.587.192

-          Email:

* Lê Xuân Lới - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0947.881.902

-          Email: phuctho@nghiloc.nghean.gov.vn

22.  Xã Nghi Thịnh:

* Võ Thanh Đào - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 01677.805.311

-          Email:

* Lê Văn Lưu - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0913.355.685

-          Email: nghithinh@nghiloc.nghean.gov.vn

 

23.  Xã Nghi Thuận:

* Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0981.450.408

-          Email:

* Lê Xuân Lộc - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0987.717.469

-          Email: nghithuan@nghiloc.nghean.gov.vn

24.  Xã Nghi Trung:

* Phan Thế Hưng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0989.122.558

-          Email:

*  Võ Trọng Tĩnh - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0983.357.577

-          Email: nghitrung@nghiloc.nghean.gov.vn

25.  Xã Nghi Trường:

* Hoàng Văn Biên- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0985.009.268

-          Email:

* Nguyễn Đình Thống - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0983.845.767

-          Email: nghitruong@nghiloc.nghean.gov.vn

26.  Xã Nghi Vạn:

* Lê Viết Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0985.548.489

-          Email:

* Thái Doãn Sỹ - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0981.934.777

-          Email: nghivan@nghiloc.nghean.gov.vn

27.  Xã Nghi Văn:

* Đoàn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0989.853.095

-          Email:

* Trần Văn Sao - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0988.973.909

-          Email: nghivanw@nghiloc.nghean.gov.vn

28.  Xã Nghi Xá:

* Võ Văn Đình- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0983.922.138

-          Email:

* Phùng Mạnh Hồng - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0983.443.617

-          Email: nghixa@nghiloc.nghean.gov.vn

29.  Xã Nghi Xuân:

* Nguyễn Duy Trí - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-          ĐT: 0912.448.939

-          Email:

* Phạm Ngọc Duyên - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0915.255.587

-          Email: nghixuan@nghiloc.nghean.gov.vn

30.  Xã Nghi Yên:

* Hoàng Văn Nam - Bí thư Đảng ủy

-          ĐT:

-          Email:

* Đậu Xuân Luân - Chủ tịch HĐND

-          ĐT:  0937.670.068

-          Email:

* Trần Công Thành  - Chủ tịch UBND

-          ĐT: 0919.529.438

-          Email: nghiyen@nghiloc.nghean.gov.vn

 

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Nghi Lộc nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.