Nghi Lộc: Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Nghệ An “về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020”
 
Nghi Lộc: Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Nghệ An “về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020” (29/10/2017 10:57 AM)

Trong 5 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 13/03/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh về "phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020” (Sau đây gọi tắt là Nghị quyết 08) đã được cấp uỷ, chính quyền các cấp huyện Nghi Lộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả.

Nghi Lộc là huyện có dân số đông với 213.415 người, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, chất lượng nguồn nhân lực ở một số lĩnh vực còn nhiều hạn chế. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện, trong thời gian qua, BTV Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết 08, tiêu biểu như: Kế hoạch số 74-KH/HU ngày 27/5/2012 về tuyên truyền, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết; Chương trình số 08-CTr/HU, ngày 28/11/2016 về tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2016-2020 và các nghị quyết, đề án về “Nâng cao chất lượng GD&ĐT trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020”... Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập; Hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp thực hiện.

Huyện đặc biệt quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục tạo tiền đề quan trọng cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Tăng cường đầu tư cho giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học. Quy mô trường lớp các cấp học cơ bản đáp ứng được nhu cầu, toàn huyện hiện có 93 trường, trong đó có 63 trường đạt chuẩn quốc gia, dự kiến đến cuối năm 2017 sẽ có thêm 04-05 trường đạt chuẩn quốc gia. Trình độ chuyên môn giáo viên ngày càng được nâng cao; toàn huyện có 2.283 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 32 người trình độ Thạc sĩ, đạt 1,40%; 1282 người trình độ Đại học, đạt 56,15%; 610 người trình độ Cao đẳng, đạt 26,72%; 359 người trình độ Trung học, đạt 15,72%; có 2.115 người có trình độ A tin học trở lên. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, đại học, cao đẳng ngày càng tăng. Công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm thực hiện, hàng năm huy động được từ 7-8 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực này. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật đến nay đã mở được 90 lớp nghề: Cơ khí gò hàn, điện dân dụng, may công nghiệp, kỹ thuật trồng hoa, mây tre đan, chăn nuôi thú y... với 2014 lao động được dạy nghề và giới thiệu việc làm; Hoạt động của Trung tâm Dạy nghề - GDTX huyện đã góp phần nâng cao dân trí, bổ túc văn hóa và trình độ ứng dụng CNTT cho học sinh, cán bộ, công chức và người dân.

Hàng năm các xã, thị trấn đều tổ chức Hội thảo phân luồng, hướng nghiệp học sinh sau tốt nghiệp THCS; tư vấn, khuyến khích người lao động tự tạo việc làm và vừa làm vừa học để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề; cử cán bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo nhằm chuẩn hóa cán bộ.

Từ năm 2011 đến nay, Huyện cử 108 cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và 726 cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ. Công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công tác kiện toàn và bổ sung một số chức danh cán bộ chủ chốt được thực hiện đúng quy định. Công tác tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện theo nguyên tắc thi tuyển nhằm chọn lựa nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu; chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trên địa bàn huyện từng bước được nâng cao đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Huyện đặc biệt chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động góp phần nâng cao nguồn nhân lực như: Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng tiến bộ KHKT. Đến nay 80% diện tích giống lúa chất lượng thấp được thay thế bằng các giống lúa thuần chất lượng cao hơn. Trong chăn nuôi thực hiện có hiệu quả chương trình Sind hóa đàn bò, đưa các loài thủy sản nuôi mới (Cá vược, Cá hồng mỹ,...) có hiệu quả. Kinh tế rừng được phát huy nhất là việc khai thác nhựa thông, phát triển kinh tế vườn đồi tại các xã: Nghi Lâm, Nghi Văn, Nghi Kiều... Bên cạnh đó huyện còn tăng cường nhiều biện pháp đẩy mạnh giải quyết việc làm bằng hình thức xuất khẩu lao động nhằm tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu lao động, xoá đói giảm nghèo; mỗi năm có từ 15-20 đơn vị về địa phương tuyển lao động; trong 06 năm liên tiếp (2010-2016), trên địa bàn có 8.693 lao động đi xuất khẩu, trung bình mỗi năm đạt 1.450 lao động, vượt chỉ tiêu.

UBND huyện cũng đã triển khai thực hiện thu thập thông tin cung - cầu lao động nhằm thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm và biến động qua từng thời kỳ, từng địa bàn, làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm, phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu; góp phần xây dựng và hình thành cơ sở dữ liệu Quốc gia về thị trường lao động.

Dù đạt nhiều kết quả nhưng việc thực hiện Nghị quyết 08 trên địa bàn huyện còn gặp nhiều hạn chế như: Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương, đơn vị chưa sát với thực tế, số lượng được cử đi đào tạo sau đại học còn thấp; mạng lưới dạy nghề chưa bố trí đủ giáo viên theo yêu cầu; độ tuổi của người học nghề không đồng đều, việc nhận thức về học nghề còn hạn chế; Mức hỗ trợ cho người học nghề trong nhóm đối tượng thuộc ưu tiên còn thấp...Trong thời gian tới huyện tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện Nghị quyết, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động đó là: Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân nhằm xây dựng ý chí kiên trì học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng lao động; Phát huy hơn nữa hiệu quả các Trung tâm Văn hoá - Học tập cộng đồng các xã, thị trấn; chú trọng phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa; Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Đề án chuẩn hóa cán bộ; Tăng cường phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp để tổ chức đào tạo lao động theo nhu cầu (đào tạo theo đơn đặt hàng); Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài ...

 

Ngọc Dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Hiệu quả từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” ở Nghi Lộc.

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.