Huyện ủy Nghi Lộc: Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII của Đảng.
 
Huyện ủy Nghi Lộc: Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII của Đảng. (21/03/2018 04:58 PM)


Chiều ngày 20/03/2018 tại cơ quan Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhằm Thông báo dự thảo các Quyết định, Kế hoạch và dự kiến phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc. Đồng chí Phạm Hồng Quang - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, thực hiện Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 02/01/2018 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của BCH Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, BTV Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết với mục đích tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, sâu sắc các nội dung của Nghị quyết để các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện nhận thức rõ sự cần thiết động hiệu lực, hiệu quả; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết để triển khai thực hiện; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức, đơn vị; đề ra những giải pháp cụ thể trước mắt và lâu dài, phù hợp với tình hình thực tế của huyện và từng địa phương; Yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chủ động xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện; có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp và quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút người có đức, có tài, bảo đảm tinh giản biên chế toàn huyện đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015. BTV Huyện ủy cũng đã quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trên địa bàn huyện Nghi Lộc gồm có 14 đồng chí.

           

Kết luận Hội nghị đồng chí Phạm Hồng Quang nhấn mạnh vai trò quan trọng của BCĐ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, yêu cầu các thành viên BCĐ cần nâng cao vai trò trách nhiệm của mình, xác định rõ những việc cần làm ngay, những việc phải làm theo lộ trình, phân công cụ thể và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết tại địa phương,đơn vị.tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn huyện.

 

Mỹ Châu

           

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Hiệu quả từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” ở Nghi Lộc.

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.