Một số giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nghi Lộc.
 
Một số giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nghi Lộc. (18/05/2020 08:41 AM)


Trong những năm qua việc ứng dụng CNTT trên trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nghi Lộc đã đạt nhiều kết quả cao, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Tuy nhiên, công tác ứng dụng CNTT vẫn còn nhiều hạn chế, như: hạ tầng CNTT chưa đồng bộ, hiệu quả sử dụng các phần mềm ứng dụng CNTT thấp, đầu tư CNTT còn manh mún…Để tiếp tục thực hiện tốt ứng dụng CNTT trong những năm tiếp theo, hướng tới xây dựng thành công mô hình chính quyền điện tử, cần thực hiện tốt một số giải pháp, cụ thể như sau:

1. Vấn đề đầu tiên, có ý nghĩa tiên quyết là phái phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu trong các cơ quan đơn vị trong việc ứng dụng CNTT; thường xuyên quan tâm công tác xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc việc ứng dụng CNTT trong cơ quan, đơn vị; Luôn xác định ứng dụng CNTT là nội dung đặc biệt quan trọng để nâng cao hiệu quả công việc và không thể tách rời với nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính; thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong các cuộc họp, giao ban, xem đây là một trong những chỉ tiêu đánh giá kết quả phong trào thi đua của các bộ phận, cá nhân.

2. Quan tâm bố trí, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phụ trách hoạt động ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị. Công nghệ thông tin là lĩnh vực hoạt động có nhiều đặc thù, liên quan nhiều đến kỹ thuật, công nghệ, đòi hổi cán bộ phụ trách phải có trình độ hiểu biết và kỹ năng nhất định, vì vậy các cơ quan, đơn vị cần quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ này.  Về tình hình cụ thể, tại Cơ quan UBND huyện hiện nay chưa có cán bộ chuyên trách CNTT, trong thời gian tới đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí 01 cán bộ chuyên trách, có trình độ đại học chuyên ngành CNTT công tác tại Văn phòng UBND huyện hoặc Phòng VHTT (hiện nay, hầu hết các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh đã có cán bộ chuyên trách CNTT). Tại cơ quan UBND các xã, Thị trấn không có cán bộ chuyện trách CNTT, UBND các xã, TT cần quan tâm cử công chức văn hóa, văn phòng đi dự các lớp tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng về CNTT để có thể đáp ứng nhu cầu công việc.

3. Qua theo dõi, trong thời gian qua, ở cấp cơ sở và một số cơ quan đơn vị việc cấp kinh phí cho hoạt động ứng dụng CNTT chưa được quan tâm đúng mức, hoặc đã quan tâm đầu tư nhưng chưa bài bản, còn bị động. Trong thời gian tới, đề nghị UBND các xã, thị trấn  ưu tiên bố trí kinh phí để đẩy mạnh ứng dụng CNTT. Hàng năm, gắn với việc thực hiện các Kế hoạch, Đề án ứng dụng CNTT, các cơ quan, đơn vị cần quan tâm bố trí nguồn kinh phí để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT; đặc biệt là nguồn kinh phí để đầu tư mua sắm trang thiết bị (như máy tính, máy in, scan, máy chiếu…) và các phần mềm ứng dụng CNTT (phần mềm diệt Vius có bản quyền và các phần mềm ứng dụng chuyên ngành khác…).

4. Đề nghị 100% cơ quan, đơn vị xây dựng xây dựng và thực hiệu có hiệu quả Quy chế ứng dụng CNTT nội bộ tại các cơ quan, đơn vị. Hiện nay, qua theo dõi mới chỉ có Cơ quan HĐND-UBND huyện xây dựng quy chế. Nhiều cơ quan quan cấp huyện và cơ quan Dân – Chính – Đảng cấp xã hầu như chưa xây dựng được quy chế. Quy chế ứng dụng CNTT cần ngắn gọn, súc tích dễ hiểu, quy định những nội dung cơ bản nhất, quan trọng nhất trong ứng dụng CNTT như: quy trình sử dụng các phần mềm VNPT Ioffice, chữ ký số…Mỗi cơ quan, đơn vị cần có các bảng, biểu nêu nội dung tóm tắt quy trình ứng dụng CNTT để niêm yết công khai nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT.

5. Tăng cường đồng bộ hóa hệ thống ứng dụng CNTT từ huyện đến cơ sở; đồng bộ trong việc đầu tư, xây dựng hạ tầng, trang thiết và các phần mềm ứng dụng CNTT. Trước mắt, trong năm 2020 triển khai đầu tư hệ thống giao ban trực tuyến đến tất cả UBND các xã, thị trấn; triển khai phần mềm quản lý và điều hành VNPT Ioffice đến các cơ quan khối Đảng, Công an, Quân sự, MTTQ và các hội, đoàn thể, ban, ngành cấp huyện, xã; thống nhất quy trình gửi nhận văn bản liên thông giữa các cấp, cơ quan, đơn vị.

 Ứng dụng CNTT là một trong những nội dung then chốt để nâng cao hiệu quả quan lý điều hành của Cấp ủy, Chính quyền các cấp, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng thành công mô hình chính quyền điện tử minh bạch, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đình Dương

Phòng VHTT huyện

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi phát triển sâu rộng trên địa bàn huyện Nghi Lộc

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.