image banner
Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh

Năm 2022, công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả các phong trào thi đua do Chính phủ, tỉnh phát động. Thường trực và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã thực hiện xét khen thưởng đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên nhân dân. Tạo động lực tích cực góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Kịp thời động viên, khuyến khích phong trào thi đua trong học tập, công tác, lao động và sản xuất

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND tỉnh ban hành các quyết định chia cụm, khối thi đua nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch, nội dung, phương pháp tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu đăng ký giao ước thi đua của Khối trưởng, Cụm trưởng, làm cơ sở trong việc bình xét, suy tôn các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, các đơn vị có cơ hội giao lưu, học tập, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động của cụm, khối thi đua góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao nhằm phát triển kinh tế - xã hội, củng cố Quốc phòng - An ninh.

Các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí, nội dung thi đua cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Qua triển khai phong trào, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả phong trào thi đua, lựa chọn bình xét các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình trong phong trào trên địa bàn tỉnh. Công tác xét, trình và khen thưởng đảm bảo đúng quy trình, đối tượng, tiêu chuẩn, công khai, dân chủ, tạo sự thống nhất, bình đẳng trong công tác khen thưởng, khắc phục bệnh thành tích, nâng cao rõ rệt chất lượng khen thưởng.

Kết quả thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động được hưởng ứng, triển khai sâu rộng, tích cực, đồng bộ và hiệu quả ở các cấp, các ngành, các địa phương. Nổi bật là tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ và nỗ lực lớn của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát; Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “ Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã huy động được hơn 8,5 nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số lên 299 xã trong toàn tỉnh đạt 19 tiêu chí, không còn xã dưới 7 tiêu chí...

Việc tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Nghệ An chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia tích cực đồng hành với các cấp từng bước chăm lo an sinh xã hội. Hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mỗi năm xuống 1-1,5%, trong đó, vùng miền núi 2-3%.

Năm 2022, Nghệ An tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Sơ kết phong trào, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 10 cá nhân ghi nhận thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2022.

Ngoài khen thưởng theo Luật Thi đua, khen thưởng, tỉnh Nghệ An còn có chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh, qua đó đã kịp thời động viên, khuyến khích phong trào thi đua trong học tập, công tác, lao động và sản xuất... Bên cạnh đó, trong lĩnh vực dạy nghề, lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình, lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực văn hóa xã hội, lĩnh vực cải cách hành chính, quốc phòng – an ninh,  lĩnh vực văn hóa - Thể thao, thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao cũng có nhiều gương điển hình tiên tiến tiêu biểu được tuyên dương.

Trong năm 2022, tỷ lệ khen thưởng cấp Nhà nước đối với người lao động trực tiếp trên địa bàn tỉnh đạt 9,09% (tăng 1,1% so với năm 2021; tỷ lệ khen thưởng cấp tỉnh cho người lao động trực tiếp đạt 73,36% (tăng 5,8% so với năm 2021).

Nhìn chung, các phong trào đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương, tạo nguồn lực mạnh mẽ, sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và tác động tích cực lên các mặt, lĩnh vực của đời sống, góp phần phòng, chống dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Tiếp tục cải tiến quy trình, thủ tục xét khen thưởng, đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật

Năm 2023, tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đôn đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được giao. Rà soát cơ chế, chính sách để ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục cải tiến quy trình, thủ tục xét khen thưởng, đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật; kiên quyết chống bệnh thành tích trong thi đua và những tiêu cực trong khen thưởng.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào thi đua và kế hoạch triển khai các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh như: Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới, Nghệ An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau, Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, tích cực xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo; thực hiện Kế hoạch số 618/KH-UBND ngày 29/10/2021 tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”… Thực hiện tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Cụm thi đua Bắc Trung bộ với vai trò là Cụm trưởng…

Kim Oanh (tổng hợp)

 Nguồn: Báo cáo số 814/BC-UBND ngày 18/11 về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image