Số/Ký hiệu văn bản 655/KH-UBND
Ngày ban hành Nov 15, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 88-Ctr/TU ngày 20/6/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội
Nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 88-Ctr/TU ngày 20/6/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội

Tài liệu đính kèm