Trình tự tiến hành hoà giải, giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

- Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Nhận đựơc đơn yêu cầu hoà giải HĐTTLĐ cấp tỉnh tiến hành hoà giải vụ tranh chấp.

Bước 2: Tiến hành hoà giải

Nếu:

+ Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã đựơc triệu tập hợp lệ đến lần thứ  hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì HĐTTLĐ lập biên bản hoà giải không thành, có chữ ký của bên tranh chấp có mặt, của chủ tịch và thư ký HĐTTLĐ.

+ Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải đựơc gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn một ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản;

+ Trường hợp HĐTTLĐ hoà giải không thành hoặc hết thời hạn giải quyết quy định tại khoản 1 điều  171 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật LĐ số 74/2006 ngày 29/11/2006 mà HĐTTLĐ không tiến hành hoà giải thì tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công.

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận

- Cách thức thực hiện: Tại cơ quan, đơn vị hành chính, doanh nghiệp có xảy ra tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.

- Thời hạn giải quyết: Không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu hòa giải.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Hội  đồng trọng tài lao động

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Hội đồng trọng tài LĐ, các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp xảy ra tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, tờ khai: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+  Luật  sữa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 74/2006/QH11

+ Mục 3  Điều 12 Nghị định số 133/2007/ NĐ - CP ngày 8/8/2007 của Chính Phủ


Biểu mẫu kèm theo: