Trình tự, thủ tục hoà giải tranh chấp lao động tập thể của hội đồng trọng tài lao động đối với doanh nghiệp được đình công

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: + Tuyên bố lý do của phiên họp;

Bước 2: + Giới thiệu các thành phần tham gia phiên họp;

Bước 3: + Bên có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động trình bày;

Bước 4: + Bên được yêu cầu giải quyết tranh cấp lao động trình bày;

Bước 5: + Thư ký HĐTTLĐ trình bày các chứng cứ, tài liệu đã thu thập được và đưa ra phương án hoà giải để các thành viên Hội đồng tham gia ý kiến và thống nhất theo nguyên tắc đa số, bằng cách bỏ phiếu kín.

Bước 6: + Chủ tịch HĐTTLĐ đưa ra phương án hoà giải

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các cơ quan nhà nước hoặc tại các doanh nghiệp có xảy ra tranh chấp lao động tập thể.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng trọng tài lao động.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Hội đồng trọng tài LĐ, các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp xảy ra tranh chấp lao động tập thể.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, tờ khai: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư liên tịch số 23/2007 ngày 23/10/2007 của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của HĐTTLĐ.


Biểu mẫu kèm theo: