Đăng ký nội quy lao động.

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luât.

Bước 2: Nộp hồ sơ vào ngày thứ 6 hàng tuần tại Bộ phận một cửa - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An)

Mùa Hè:      + Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ;

                            + Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Mùa Đông:  + Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

                     + Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

- Cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng.

Bước 3: Kết quả được gửi về tổ chức qua đường bưu điện.

b. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại tại Bộ phận một cửa - Sở lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Công văn đề nghị đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp.

- Biên bản góp ý kiến của đại diện tập thể người lao động tại đơn vị

- Quyết định ban hành nội quy lao động của doanh nghiệp.

- Bản Nội quy lao động.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

f. Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 45/NĐCP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn vệ sinh lao động;

- Nghị định 44/NĐCP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động;

                - Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động;

- Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về Hợp đồng, Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.Biểu mẫu kèm theo: