Thủ tục: Thủ tục chia, tách, sáp nhập, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 

2. Thủ tục: Thủ tục chia, tách, sáp nhập, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị chia, tách, sáp nhập, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An (số 12 Đường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An).

Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị chia, tách, sáp nhập, đổi tên cơ sở giáo dục nghề.

Hội đồng thẩm định thành lập cho phép thành lập thẩm định hồ sơ.

Bước 3:  Sau khi Hội đồng thẩm định nếu đủ điều kiện trình UBND tỉnh ra Quyết định thành lập, cho phép thành lập; trường hợp không đủ điều kiện thành lập sẽ được trả lời bằng văn bản nêu rõ lí do.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại UBND tỉnh hoặc qua đường bưu điện.

b. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An (số 12 Đường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị chia, tách, sáp nhập, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 01 bộ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; văn bản của tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc đại diện hợp pháp của những người góp vốn thành lập đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, trong đó nêu rõ lý do, mục đích của việc chia, tách, sáp nhập, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trụ sở chính, phân hiệu, địa điểm đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi sáp nhập và trụ sở mới của cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi chia, tách;

- Đề án chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó làm rõ phương án bảo đảm quyền lợi của người học, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; kế hoạch, thời gian dự kiến, lộ trình thực hiện việc chia, tách, sáp nhập; thủ tục và thời hạn chuyển đổi tài sản, chuyển đổi vốn góp;

- Biên bản họp, nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc những người góp vốn thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc chia, tách, sáp nhập, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục.

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan, Tổ chức có liên quan.

f. Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

g. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định chia tách, sáp nhập, đổi tên.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị chia tách, sáp nhập, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Đề án chia tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển nhân lực của đất nước, ngành, địa phương;

- Bảo đảm quyền lợi của người học, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động; góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp;

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp mới được hình thành sau quá trình chia, tách, sáp nhập phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ.

Sau khi thẩm định trình UBND tỉnh ra Quyết định thành lập; trường hợp không đủ điều kiện thành lập sẽ được trả lời bằng văn bản nêu rõ lí do.

k. Căn cứ pháp lý của TTHC:

Luật Giáo dục nghề nghiệp 74/2014/QH13 ngày 27/4/2014.

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ.

 

 

 

 

 

 

 


Biểu mẫu kèm theo: