Giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chấm dứt hoạt động phân hiệu của Trường Trung cấp.

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chấm dứt hoạt động phân hiệu trường Trung cấp; nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An (số 12 Đường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An).

Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chấm dứt hoạt động phân hiệu trường Trung .

Bước 3:  Sau khi thẩm định trình UBND tỉnh ra Quyết định đề nghị giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chấm dứt hoạt động phân hiệu trường Trung cấp; trường hợp không đủ điều kiện thành lập sẽ được trả lời bằng văn bản nêu rõ lí do.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại UBND tỉnh hoặc qua đường bưu điện.

b. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An (số 12 Đường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

-  Hồ sơ giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật giáo dục nghề nghiệp là 01 bộ gồm văn bản đề nghị giải thể của cơ quan có thẩm quyền, trong đó nêu rõ lý do bị giải thể và kèm theo một trong các văn bản sau đây:

+) Kết luận thanh tra, kiểm tra đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 của Luật giáo dục nghề nghiệp;

+) Quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo của cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 của Luật giáo dục nghề nghiệp;

+) Biên bản kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ quan chủ quản của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 21 của Luật giáo dục nghề nghiệp.

-  Hồ sơ giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 21 của Luật giáo dục nghề nghiệp là: Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó nêu rõ lý do giải thể và phương án giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phương án giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm: Phương án giải quyết tài sản; phương án bảo đảm quyền lợi của người học, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động và thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.

d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan, Tổ chức có liên quan.

f. Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

g. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động phân hiệu.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chấm dứt hoạt động phân hiệu trường Trung cấp.

- Phương án giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chấm dứt hoạt động phân hiệu trường Trung cấp.

i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị giải thể đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật giáo dục nghề nghiệp và được phép giải thể đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 21 của Luật giáo dục nghề nghiệp.

k. Căn cứ pháp lý của TTHC:

Luật Giáo dục nghề nghiệp 74/2014/QH13 ngày 27/4/2014.

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ.Biểu mẫu kèm theo: