Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần.

a. Trình tự thực hiện

 1: Thân nhân người có công có trách nhiệm lập bản khai tình hình thân nhân gửi Ủy ban nhân dân cấp xã kèm bản sao giấy chứng tử.

Trường hợp thân nhân là con dưới 18 tuổi phải có thêm bản sao Giấy khai sinh.

Trường hợp thân nhân là con từ đ 18 tuổi trở lên đang đi học phải có thêm giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học; nếu đang theo học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học thì phải có thêm bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ thông về thời điểm kết thúc học.

Trường hợp thân nhân là con từ đ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ phải có thêm giấy xác nhận mức đ khuyết tật của Hội đồng xác định mức đ khuyết tật.

Trường hợp thân nhân là con từ đ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng sau khi đ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn phải có thêm giấy xác nhận mức đ khuyết tật của Hội đồng xác định mức đ khuyết tật và giấy xác nhận thu nhập (Mẫu TN) của Ủy ban nhân dân cấp xã;

Bước 2:  Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được bản khai và các giấy tờ kèm theo, có trách nhiệm chứng nhận tình hình thân nhân (bao gồm cả trường hợp thân nhân hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng) và gửi các giấy tờ quy định tại bước 1 mục này đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đ các giấy tờ, có trách nhiệm lập danh sách những trường hợp đ điều kiện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kèm các giấy tờ quy định;

Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đ các giấy tờ quy định tại Điểm c Khoản này có trách nhiệm đối chiếu, ghép hồ sơ người có công đang quản lý với hồ sơ đ nghị hưởng tuất và ra quyết định trợ cấp.

Trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát được xác nhận liệt sĩ thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất, chi trả khoản tiền chênh lệch đối với thân nhân đ điều kiện.

b. Cách thức thực hiện:

Cá nhân nạp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

. Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng (Mẫu TT1).

2. Bản sao giấy chứng tử;

3. Hồ sơ người có công.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (UBND cấp xã 05 ngày; Phòng LĐTBXH 10 ngày; Sở LĐTBXH 10 ngày)

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động TBXH Nghệ An

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã, phòng LĐTBXH, sở LĐTBXH

. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp hàng tháng

. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 khai của thân nhân người có công với cách mạng

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013; Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH  ngày 15/5/2013Biểu mẫu kèm theo: