Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết.

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đại diện thân nhân lập bản khai kèm biên bản ủy quyền gửi Ủy ban nhân dân cấp xã kèm bản sao một trong các giấy tờ sau:

1) Bản khai của đại diện thân nhân (Mẫu 3 – Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH);

2) Bản sao Giấy chứng tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý xác định người có công đã chết;

3) Bản sao một trong các giấy tờ: Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng, Giấy chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến thực tế của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện gửi Ủy ban nhân dân cấp xã đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế,

Bản sao một trong các giấy tờ: Giấy chứng nhận Kỷ niệm chươngTổ quốc ghi công”, BằngCó công với nước”, Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Quyết định khen thưởng đối với người có công giúp đ cách mạng;

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm các giấy tờ quy định tại bước 1 mục này gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

Bước 3:  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại bước 2 mục này gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Bước 4:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra và trình UBND tỉnh ra quyết định trợ cấp một lần.

b. Cách thức thực hiện:

Đại diện thân nhân nạp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người có công cư trú trước khi từ trần.

c. Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

 1) Bản khai của đại diện thân nhân (Mẫu 3 – Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH);

2) Bản sao Giấy chứng tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý xác định người có công đã chết;

3) Bản sao một trong các giấy tờ: Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng, Giấy chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến thực tế của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện gửi Ủy ban nhân dân cấp xã đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế,

Bản sao một trong các giấy tờ: Giấy chứng nhận Kỷ niệm chươngTổ quốc ghi công”, BằngCó công với nước”, Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Quyết định khen thưởng đối với người có công giúp đ cách mạng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 25 ngày (UBND cấp xã 05 ngày; Phòng LĐTBXH 10 ngày; Sở LĐTBXH 10 ngày)

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã, UBND cấp huyện, thành, thị, Sở LĐTBXH

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

h. Lệ phí: Không

i Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 3 – TT 16/2014/TT-BLĐTBXH

f. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định Chính Phủ: Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013

- Thông tư 05/2013/TT-LĐTBXH ngày 15/5/2013

- Thông tư 16/2014/TT-LĐTBXH ngày 30/7/2014

- Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.Biểu mẫu kèm theo: