Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ.

a Trình tự thực hiện:

 Bước1. Người đề nghị bổ sung tình hình thân nhân lập bản khai (Mẫu 5) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã kèm theo bản sao một trong các giấy tờ làm căn cứ pháp lý chứng minh mối quan hệ với liệt sĩ như sau:

a) Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ: Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, biên bản của gia đình hoặc họ tộc;

b) Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là con liệt sĩ: Giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.

Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm các giấy tờ quy định tại bước 1 mục này gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

Bước 3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại bước 2 mục này gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Bước 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra và bổ sung thông tin trong hồ sơ liệt sĩ.

b. Cách thức thực hiện:

Cá nhân trực tiếp nạp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thưởng trú

c. Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

1.  Bản khai bổ sung tình hình thân nhân (Mẫu 5);

2. Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, biên bản của gia đình đối với cha đ, mẹ đ, vợ hoặc chồng liệt sĩ: hoặc họ tộc hoặc Giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với con liệt sĩ

     - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày tiếp nhận (UBND cấp xã 05 ngày; Phòng LĐTBXH 10 ngày; Sở LĐTBXH 10 ngày)

e.  Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động TBXH

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, ph­ường, UBND huyện,Sở Lao động TBXH

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ban ngành liên quan

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận và giấy chứng nhận tình hình thân nhân liệt sĩ

h. Phí, Lệ Phí: Không

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản khai bổ sung tình hình thân nhân (Mẫu 5);

. Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định Chính Phủ: Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013.

- Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH  ngày 30/7/2014Biểu mẫu kèm theo: