Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người có công, thân nhân liệt sĩ hoặc thân nhân của người có công đã từ trần làm đơn đ nghị đính chính thông tin trong hồ sơ người có công (Mẫu HS5) kèm các giấy tờ làm căn cứ đ đính chính thông tin gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của người có công.

Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 20 ngày từ ngày nhận đ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin và có văn bản kèm giấy tờ làm căn cứ đ đính chính thông tin gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp cơ quan cấp giấy tờ đã giải thể thì gửi cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đó đ xem xét giải quyết.

Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ văn bản đính chính của cơ quan có thẩm quyền đ điều chỉnh lại thông tin trong hồ sơ người có công và gửi thông báo điều chỉnh thông tin đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công).

b. Cách thức thực hiện:

Cá nhân nạp hồ sơ trực tiếp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An

c. Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đ nghị đính chính thông tin trong hồ sơ người có công (Mẫu HS5)

2. Các giấy tờ làm căn cứ đ đính chính thông tin.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: Phục thuộc vào cơ quan cấp giấy tờ (Cơ quan nào cấp giấy tờ thì cơ quan đó có thẩm quyền sửa đổi)

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cơ quan cấp giấy tờ (Cơ quan nào cấp giấy tờ thì cơ quan đó có thẩm quyền sửa đổi)

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã,  sở LĐTBXH, cơ quan cấp giấy tờ

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đính chính hoặc văn bản chấp thuận đính chính thông tin hồ sơ

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đ nghị đính chính thông tin trong hồ sơ người có công (Mẫu HS5)

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013; Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH  ngày 15/5/2013Biểu mẫu kèm theo: