Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ.

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Đại diện thân nhân liệt sĩ có trách nhiệm lập bản khai tình hình thân nhân kèm biên bản ủy quyền và bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công” gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được bản khai, có trách nhiệm:

a) Chứng nhận bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ (bao gồm cả trường hợp thân nhân hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng);

b) Gửi các giấy tờ theo quy định đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được giấy tờ, có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách, gửi các giấy tờ theo quy định đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm ra quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp một lần

Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ hoặc bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu giám định tại Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh và căn cứ vào kết luận giám định để ra quyết định.

b. Cách thức thực hiện:

Cá nhận nạp hồ sơ trực  tiếp tại UBND cấp xã nơi có hộ khẩu thường trú

c. Thành phần số lượng hồ sơ:

1. Giấy báo tử.

2. Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”.

3. Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ (Mẫu LS4) kèm các giấy tờ quy định

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ ( trong đó cấp xã 05 ngày; Phòng Lao động TBXH 05 ngày; Sở Lao động TBXH 10 ngày)

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

f . Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động TBXH Nghệ An

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường ,UND huyện, thành, thị

- Cơ quan phối hợp: các ngành có liên quan

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp một lần

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ (Mẫu LS4)

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định Chính Phủ: Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013

- Thông tư 05/2013/TT-LĐTBXH ngày 15/5/2013.Biểu mẫu kèm theo: