Xác nhận hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học:

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đối tượng, thân nhân đối tượng lập hồ sơ theo Thông tư 05/2013/TT – BLĐTBXH ngày 15/5/2013 và Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT - BLĐTBXH ngày 30/6/2016 về UBND cấp xã quan cán bộ phụ trách Lao động Thương binh và Xã hội cấp xã. Xã tổ chức thẩm định hồ sơ đủ điều kiện lập danh sách và chuyển hồ sơ về Phòng LĐTBXH cấp huyện.

Bước 2: Phòng LĐTBXH cấp huyện tiến hành thẩm đỉnh hồ sơ và lập danh sách những hồ sơ đủ điều kiện chuyển hồ sơ về Phòng Người có công - Sở lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An)

Bước 3: Phòng Người có công (Sở LĐTBXH) tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu đủ điều kiện thì chuyển hồ sơ đến Hội đồng giám định y khoa tỉnh Nghệ An để giám định bệnh tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học.

Bước 4: Hội đồng giám định y khoa tỉnh Nghệ An thẩm định hồ sơ bệnh án tại các bệnh viện và thông báo lịch giám định cho những đối tượng đủ điều kiện.

Bước 5: Sở Y tế cấp giấy chứng nhận Người tham gia hoạt động kháng chiến hoặc con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Bước 6: Sở Lao động – TBXH nhận đủ Biên bản giám định y khoa và Giấy chức nhận bị nhiễm chất độc hóa học từ ngành Y tế. Ra quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng cho đối tượng.

Bước 7: Phòng LĐTBXH cấp huyện nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (số 12, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An).

b. Cách thức thực hiện:

Cá nhân trực tiếp nhận hồ sơ tại UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

c. Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

*Đối với hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1. Bản khai (Mẫu HH1).

2. Một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học: Quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z; giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị; giấy tờ khác chứng minh có tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước.

Bản sao: Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng.

Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch công an nhân dân; hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến; hồ sơ, giấy tờ khác có giá trị pháp lý được lập trước ngày 01 tháng 01 năm 2000;

Giấy xác nhận của cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng về phiên hiệu, ký hiệu, thời gian và địa bàn hoạt động của đơn vị.

3. Bản tóm tắt bệnh án Điều trị nội trú của bệnh viện công lập từ tuyến huyện trở lên theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT –BYT-BLĐTBXH;

- Bản tóm tắt quá trình Điều trị ngoại trú của bệnh viện công lập từ tuyến huyện trở lên hoặc Bản tóm tắt quá trình Điều trị ngoại trú của Phòng khám Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo theo Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT –BYT-BLĐTBXH. Bản tóm tắt bệnh án và giấy ra viện phải được Giám đốc hoặc Phó giám đốc bệnh viện ký tên và đóng dấu)

                *Đối với hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1. Bản khai (Mẫu HH1).

2. Bản sao giấy khai sinh.

3. Một trong những giấy tờ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ quy định (Một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học: Quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z; giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị; giấy tờ khác chứng minh có tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước.Bản sao: Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch công an nhân dân; hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến; hồ sơ, giấy tờ khác có giá trị pháp lý được lập trước ngày 01 tháng 01 năm 2000; Giấy xác nhận của cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng về phiên hiệu, ký hiệu, thời gian và địa bàn hoạt động của đơn vị.)

- Bản tóm tắt bệnh án Điều trị nội trú của bệnh viện công lập từ tuyến huyện trở lên theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT –BYT-BLĐTBXH đối với đối tượng đã được khám bệnh, chữa bệnh về các dị dạng, dị tật có trong Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT –BYT-BLĐTBXH;

- Bản tóm tắt quá trình Điều trị ngoại trú của bệnh viện công lập từ tuyến huyện trở lên theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT –BYT-BLĐTBXH đối với đối tượng đã được khám bệnh, chữa bệnh về các dị dạng, dị tật có trong Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT –BYT-BLĐTBXH;

- Giấy xác nhận dị dạng, dị tật bẩm sinh của các cơ sở y tế công lập từ tuyến xã, phường, thị trấn trở lên theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT –BYT-BLĐTBXH đối với đối tượng chưa khám bệnh, chữa bệnh về các dị dạng, dị tật có trong Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT –BYT-BLĐTBXH.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ Sở Lao động TBXH; 01 bộ Phòng Lao động TBXH)

d. Thời hạn giải quyết: 70 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ (UBND cấp xã 10 ngày; Phòng Lao động TBXH 10 ngày; Sở LĐTBXH 10 ngày kiểm tra giới thiệu đến Hội đồng giám định y khoa; Hội đồng Y khoa 30 ngày; Sở LĐTBXH 10 ngày ra quyết định sau khi nhận được biên bản giám định y khoa)

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

f . Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động TBXH Nghệ An

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Trung tâm giám định y khoa, Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Các ngành liên quan

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH và trợ cấp hàng tháng

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Bản khai cá nhân (Mẫu HH1);

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định Chính Phủ: Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013

- Thông tư 05/2013/TT-LĐTBXH; Thông tư 20/2016/TTLT-BYT-LĐTBXH; Thông tư 16/ 2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014; Thông tư 45/ 2015 TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 25/11/2014.Biểu mẫu kèm theo: