Thủ tục đổi hoặc cấp Bằng Tổ quốc ghi công
        a. Trình tự  thực hiện

Bước 1: Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị (Mẫu TQ1) gửi UBND cấp xã.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 05 ngày có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị, tổng hợp và lập danh sách gủi Phòng LĐTBXH huyện, thành, thị.

Bước 3: Phòng LĐTBXH huyện, thành, thị trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận các giấy tờ quy định tại bước 1 và bước 2 mục này có trách nhiệm lập danh sách và gủi danh sách đổi hoặc cấp lại Bằng đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An)

Bước 4: Sở LĐTBXH  trong thời hạn 30 ngày từ ngày nhận danh sách, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ liệt sĩ, lập danh sách liệt sĩ có đủ thông tin  (Mẫu TQ2) gửi Bộ LĐTBXH ( qua Cục Người có công) kèm công văn đề nghị.

Bước 5:  Trong  thời hạn  30 ngày từ ngày nhận công văn và danh sách, Bộ lĐTBXh có trách nhiệm in Bằng, gửi Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ.

Phòng LĐTBXH huyện, thành, thị có trách nhiệm nhận BằngTổ quốc ghi công: từ  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An để chuyển đến giaddinhf liệt sĩ.

b. Cách thức thực hiện:

Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị (Mẫu TQ1) gửi UBND cấp xã.

c. Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đ nghị cấp đổi bằng TQGC có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

2. Bản sao giấy báo tử liệt sĩ

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 70 ngày kể từ ngày tiếp nhận (UBND cấp xã 05 ngày; Phòng LDDTBXH: 05 ngày; Sở LĐTBXH 30 ngày; Bộ LĐTBXH và Chính phủ 30 ngày)

e. Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: VP Thủ tướng chính phủ

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, ph­ường, UBND huyện, Sở Lao động TBXH, Bộ LĐTBXH; VP chính phủ.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các ban ngành liên quan

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bằng Tổ quốc ghi công.

h. Tên mẫu đơn tờ khai: không

i. Phí, lệ phí: Không.

j. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính. Không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định Chính Phủ: Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013

- Thông tư 05/2013/TT-LĐTBXH ngày 15/5/2013.


Biểu mẫu kèm theo: