Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh.
         a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân làm đơn theo mẫu (Mẫu TB6) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đang cư trú;

Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn, có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ đang quản lý để ra quyết định trợ cấp thương tật hoặc trợ cấp bệnh binh và gửi trích lục hồ sơ về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công).

Trường hợp thương binh đồng thời là bệnh binh được xác nhận từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước và đã giám định lại thương tật đúng quy định từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được sử dụng biên bản giám định thương tật cuối cùng để tính hưởng chế độ.

b. Cách thức thực hiện:

Cá nhân trực tiếp nạp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An).

c. Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Đơn đề nghị (Mẫu TB6);

b) Hồ sơ bệnh binh và hồ sơ thương binh.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

f . Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động TBXH Nghệ An

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã, Sở LĐTBXH

- Cơ quan phối hợp : Các ngành liên quan

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp hàng tháng

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định Chính Phủ: Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013

- Thông tư 05/2013/TT-LĐTBXH ngày 15/5/2013.


Biểu mẫu kèm theo: