Thủ tục giám định vết thương còn sót
          a. Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Thương binh làm đơn đề nghị giám định vết thương còn sót gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trường hợp còn sót mảnh kim khí trong cơ thể thì kèm giấy tờ Kết quả chụp, chiếu kèm chẩn đoán của bệnh viện cấp huyện trở lên đối với trường hợp còn sót mảnh kim khí trong cơ thể; Phiếu phẫu thuật của bệnh viện cấp huyện trở lên đối với trường hợp đã phẫu thuật lấy dị vật.

Bước 2:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ nêu trên, có trách nhiệm đối chiếu, sao hồ sơ gốc đang lưu tại Sở để giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền.

Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận biên bản giám định lại thương tật, ra quyết định điều chỉnh chế độ ưu đãi;

b. Cách thức thực hiện:

Cá nhân trực tiếp nạp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An).

c. Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Đơn đề nghị giám định vết thương còn sót;

b) Bản sao giấy chứng nhận bị thương;

c) Bản sao biên bản của các lần giám định trước;

d) Kết quả chụp, chiếu kèm chẩn đoán của bệnh viện cấp huyện trở lên đối với trường hợp còn sót mảnh kim khí trong cơ thể;

đ) Phiếu phẫu thuật của bệnh viện cấp huyện trở lên đối với trường hợp đã phẫu thuật lấy dị vật.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ ( Sở LĐTBXH 15 ngày sau khi nhận được hồ sơ giới thiệu đi hội đồng y khoa; 30 ngày hội đồng y khoa có biên bản; 10 ngày Sở LĐTBXH ra quyết định khi có biên bản của hội đồng y khoa)

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

f . Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động TBXH Nghệ An

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã, UND cấp huyện, hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh trở lên

- Cơ quan phối hợp : Các ngành liên quan

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chỉnh trợ cấp thương tật

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định Chính Phủ: Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013

- Thông tư 05/2013/TT-LĐTBXH ngày 15/5/2013.Biểu mẫu kèm theo: