Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng LLVTND, AHLĐ trong thời kỳ kháng chiến.
         a. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có trách nhiệm lập bản khai kèm bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trường hợp anh hùng được truy tặng hoặc đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai cá nhân kèm biên bản ủy quyền.

Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm xác nhận bản khai, gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kèm giấy tờ quy định tại bước 1.

Bước 3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm lập danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kèm các giấy tờ quy định tại bước 2.

Bước 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

b. Cách thức thực hiện:

Cá nhân trực tiếp nạp hồ sơ tại ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang ký hộ khẩu thường trú

c. Thành phần số lượng hồ sơ:

1. Bản khai cá nhân (Mẫu AH1).

Trường hợp anh hùng đã chết mà chưa được hưởng chế độ thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai (Mẫu AH2) kèm biên bản ủy quyền (Mẫu UQ).

2. Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ (UBND cấp xã 05 ngày; Phòng Lao động TBXH 05 ngày; Sở Lao động TBXH 10 ngày)

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

f . Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động TBXH Nghệ An

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường ,Phòng Lao động TBXH;

- Cơ quan phối hợp : Các ngành liên quan

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định một lần

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Bản khai cá nhân (Mẫu AH1, AH2)

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định Chính Phủ: Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013

- Thông tư 05/2013/TT-LĐTBXH ngày 15/5/2013.

 


Biểu mẫu kèm theo: