Thủ tục cấp lại và điều chỉnh giấy phép chăm sóc người cao tuổi

- Trình tự, thời gian thực hiện:

+ Bước 1 : Cơ sở chăm sóc người cao tuổi lập hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Bước 2 : Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động.

- Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

-  Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép;

-  Giấy tờ chứng minh bị mất, bị hư hỏng giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi;

-  Giấy tờ chứng minh thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ sở  chăm sóc người cao tuổi

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người Cao tuổi;

+ Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người Cao tuổi ../.

 


Biểu mẫu kèm theo: