Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cán bộ của doanh nghiệp chuẩn đị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng Việc làm – An toàn lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An).

        - Công chức tiếp nhận hồ sơ và tiến hành thẩm định hồ sơ:

        + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;

        + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc ) kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đơn vị đến nhận Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm tại Phòng Việc làm – An toàn lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An).

b. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Phòng Việc làm – An toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm

+ Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp (có công chứng );

+ Bản sao (có công chứng ) một trong các giấy tờ sau:

* Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho Doanh nghiệp sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc để đảm bảo cho hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn tối thiểu 36 tháng;

* Bản kê khai trang thiết bị, các phương tiện làm việc và đi lại; danh sách nhân viên (kèm theo các văn bằng chuyên môn) của Doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị cấp giấy phép;

* Bản sao giấy chứng nhận ký quỹ tối thiểu 300 triệu đồng tại Ngân hàng (có công chứng)

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

f. Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

h. Lệ phí: Không

      i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:                            

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm theo quy định tại 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ như sau:

+ Có địa điểm và trụ sở làm việc dành cho hoạt động giới thiệu việc làm ổn định từ 36 tháng trở lên, nằm ở vị trí thuận lợi và đủ diện tích cho việc giao dịch, hoạt động của Doanh nghiệp;

+ Diện tích làm việc và hoạt động của Doanh nghiệp phải đảm bảo bố trí đủ các phòng: tư vấn, giới thiệu và cung ứng lao động, thông tin thị trường lao động và có trang thiết bị máy vi tính, điện thoại, máy fax, email và các tài liệu liên quan đến thị trường lao động và các trang thiết bị khác để phục vụ khách hàng;

+ Có ít nhất 300 triệu đồng Việt Nam ký quỹ tại Ngân hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động;

+ Bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng. Người được tuyển dụng vào Doanh nghiệp để hoạt động giới thiệu việc làm phải là người có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.  

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật lao động 2012;

- Luật doanh nghiệp 2005;

- Luật việc làm 2013;

- Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

- Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.


Biểu mẫu kèm theo: