Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa.

a. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

        Bước 2: Gửi hồ sơ đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An)

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần.

          - Công chức tiếp nhận hồ sơ: Chu Văn Lực.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng thủ tục quy định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại.

                + Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục quy định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về việc tiếp nhận bản công bố hợp quy.

Bước 3. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lưu hồ sơ theo dõi.

b. Cách thức thực hiện:

Gửi hồ sơ đăng ký bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp cho Sở Lao động – TB&XH tỉnh Nghệ An.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm:

- Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định;

- Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao thì trình bản chính để đối chiếu) chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định cấp;

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (đặc điểm, tính năng, công dụng, hướng dẫn sử dụng);

- Bản sao có chứng thực kết quả thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa.

d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – TBXH.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về việc tiếp nhận bản công bố hợp quy.

h. Lệ phí (nếu có): Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: mẫu quy định tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH ngày 27/12/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 11, Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH ngày 27/12/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 Biểu mẫu kèm theo: