Thủ tục Gia hạn Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn đị đầy đủ hồ sơ gia hạn Giấy phép theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng Việc làm – An toàn lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An)

- Công chức tiếp nhận hồ sơ và tiến hành thẩm định hồ sơ:

* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;

* Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc ) kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đơn vị đến nhận Quyết định gia hạn giấy phép tại Trung tâm giao dịch một cửa của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An)

b. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Phòng Việc làm – An toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An)

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép

+ Giấy phép đã hết hạn;

+ Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp (có công chứng );

+ Bản sao (có công chứng ) một trong các giấy tờ sau:

* Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho Doanh nghiệp sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc để đảm bảo cho hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn tối thiểu 36 tháng;

* Bản kê khai trang thiết bị, các phương tiện làm việc và đi lại; danh sách nhân viên (kèm theo các văn bằng chuyên môn) của Doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị cấp giấy phép;

* Bản sao giấy chứng nhận ký quỹ tối thiểu 300 triệu đồng tại Ngân hàng (có công chứng)

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

f. Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật lao động 2012;

- Luật doanh nghiệp 2005;

- Luật việc làm 2013;

- Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

- Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

                                                                                                                         Mẫu 07.TT20/2005/TT-BLĐTBXH

 

Tên doanh nghiệp

Số:............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày..... tháng..... năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.................

1. Tên doanh nghiệp: ..............................................................................................

Tên giao dịch:..........................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................... ..................

Điện thoại:....................................Fax:.............................Email: ..........................

3. Số tài khoản:..................................tại:................................................................

...............................................................................................................................

4. Họ và tên Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp:.......................................

5. Doanh nghiệp đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm số........, với thời hạn cấp phép từ ngày...... tháng...... năm...... đến ngày...... tháng...... năm.......

Giấy phép đã được gia hạn các lần như sau:

- ........

- ........

- ........

6. Hồ sơ kèm theo Đơn đề nghị gia hạn giấy phép này gồm có:

- ........

- ........

- ........

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh................. gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm lần thứ........

Thời hạn gia hạn từ ngày...... tháng...... năm...... đến ngày...... tháng...... năm......

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng giám đốc

hoặc giám đốc Doanh nghiệp

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

 


Biểu mẫu kèm theo: