Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư 08/2013/TT-BNV về chế độ nâng bậc lương đối với CB,CC,VC (13/09/2013 09:28 AM)

UBND TỈNH NGHỆ AN

SỞ NỘI VỤ

--------

Số:  1095/SNV-CCVC

V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư 08/2013/TT-BNV về chế độ nâng bậc lương đối với CB,CC,VC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ----------------------

   Nghệ An, ngày 03 tháng 9  năm 2013

 

   Kính gửi:

               - Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

            - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã;

 - Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh.

 

Ngày 31/7/2013, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BNV về hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Để triển khai thực hiện Thông tư, Sở Nội vụ hướng dẫn thêm một số nội dung như sau:

1. Việc thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ năm 2013 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV. Đề nghị Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các  huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh phổ biến, tổ chức thực hiện nội dung của Thông tư cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo quy định phân công, phân cấp hiện hành.

2. Về tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

Thực hiện theo Công văn số 514/UBND-TM ngày 24/01/2007 của UBND tỉnh Nghệ An, cụ thể như sau:

- Nâng trước 12 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt được một trong các hình thức khen thưởng: Huân chương các hạng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên;

- Nâng trước 9 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt được một trong các hình thức khen thưởng: Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh hoặc danh hiệu tương đương; được tặng Bằng khen của Bộ, ngành Trung ương hoặc của UBND tỉnh;

- Nâng trước 6 tháng:

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có chu kỳ nâng lương 3 năm/bậc đạt được một trong các hình thức khen thưởng: 02 lần đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở hoặc danh hiệu tương đương; 02 lần được Giám đốc Sở, cơ quan ngang Sở; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh tặng Giấy khen;

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có chu kỳ nâng lương 2 năm/bậc đạt được một trong các hình thức khen thưởng: 01 lần đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở hoặc danh hiệu tương đương; 01 lần được Giám đốc Sở, cơ quan ngang Sở; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh tặng Giấy khen.

Ghi chú: - Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn (theo quy định tại điểm đ, mục 1, Điều 3, Thông tư số 08/2013/TT-BNV).

- Trong cơ quan, đơn vị có nhiều người lập thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì việc nâng lương trước thời hạn nên ưu tiên cho những người sắp nghỉ hưu, những người trong quá trình công tác chưa được nâng lương trước thời hạn, những người mà tương quan lương còn thiệt thòi, …

3. Đối với việc nâng lương năm 2013 cho công chức hành chính các sở, ban, ngành (bao gồm các chi cục, ban trực thuộc Sở), UBND các huyện, thành phố, thị xã, Sở Nội vụ đã in danh sách danh sách dự báo (gửi kèm theo Công văn này). Đề nghị Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo việc xét duyệt, lập hồ sơ theo quy định trình Sở Nội vụ thẩm định, thời gian từ ngày 16/9/2013 đến ngày 20/9/2013.

Hồ sơ trình Sở Nội vụ gồm:

- Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị (ghi rõ số biên chế được giao, biên chế hiện có, số người đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn, số lượng diện cán bộ Tỉnh ủy quản lý);

- Thành tích đạt được của cán bộ, công chức; quyết định nâng bậc lương gần nhất (bản gốc hoặc photo công chứng);

- Đối với cán bộ lãnh đạo diện Tỉnh ủy quản lý, lập danh sách riêng kèm theo 02 bộ hồ sơ.

Trên đây là một số nội dung về triển khai thực hiện Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013, đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (để b/c)

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

Cao Thị Hiền

Tải văn bản tại đây: Thông tư số 08/2013/TT-BNV

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu