Ngày 21 tháng 9 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Thống kê tình trạng giải quyết hồ sơ
STT Tên đơn vị Số hồ sơ đã tiếp nhận Số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn Số % hồ sơ đã giải quyết đúng hạn
23232 100 100 100
Sở Tư pháp Nghệ An 822 822
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An 12 12 99,42%
UBND thị xã Thái Hòa 223 212 95,06%
Quỳ Hợp 29 22 75,86%
Sở Xây dựng 659 572 86,79 %
Thị xã Cửa Lò 8365 8255 98,68 %
Huyện Kỳ Sơn 1936 1936 100%
Huyện Nam Đàn 6456 6313 97,78%
Huyện Yên Thành 2368 1770 74,74%
Huyện Đô Lương 37142 32878 88,51%
Huyện Nghi Lộc 557 500 100%
Huyện Nghĩa Đàn 180 121 67,2%
Huyện Quế Phong 2526 1556 61,59%
Huyện Quỳ Châu 33955 33955 100%
Huyện Quỳ Hợp 968 813 83,98%
Huyện Diễn Châu 33846 33846 100%
Huyện Quỳnh Lưu 6706 6210 92,60%
Huyện Tân Kỳ 1015 831 81,87%
Huyện Tương Dương 191 155 81,15%
Huyện Hưng Nguyên 3006 2628 87,42%
Huyện Thanh Chương 7548 6652 88,12%
Thị xã Hoàng Mai 1989 1891 95%
Huyện Con Cuông 2220 2220 100%
Huyện Anh Sơn 40340 40070 99%
Cục Hải quan 10199 10164 99%
Cục thuế 80777 80282 99%
Sở Y tế 2760 2422 88%
Sở Tư pháp 4860 4860 100%
Thanh tra tỉnh 245 245 100%
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 217 213 98%
Sở Khoa học và Công nghệ 134 87 65%
Sở Giáo dục và Đào tạo 793 793 100%
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10810 10810 100%
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 1999 1999 100%
Sở Giao thông vận tải 78187 78187 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 2500 2300 92%
Sở Thông tin và Truyền thông 64 61 95%
Sở Nội vụ 245 242 99%
Sở Ngoại vụ 95 95 100%
Sở Công thương 266 219 85%
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An