Ngày 12 tháng 8 năm 2020
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản hướng dẫn
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Tin hoạt động IT to day
Skip portletPortlet Menu
Từ năm 2020 – 2022 sẽ thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 1811/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện số hóa dữ liệu hộ tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.
Tin hoạt động
 
Chương trình it today Nghệ An
Skip portletPortlet Menu
IT - Today số tháng 2/2020: Tiện ích trong cấp lý lịch tư pháp trực tuyến
 
Văn bản hướng dẫn
Skip portletPortlet Menu
  Công văn về việc triển khai LGSP, kết nối hệ thống thu thập, đánh giá mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến
  Công văn về việc nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin mạng khi sử dụng ứng dụng trực tuyến
  Công văn về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom
  Công văn về việc cung cấp thông tin triển khai hệ thống họp trực tuyến cho các cơ quan Nhà nước của tỉnh
  Công văn về việc cung cấp thông tin hỗ trợ ứng dụng các giải pháp CNTT trong giai đoạn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID -19
  Thông báo kết luận của thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền đi
  Công văn về việc cung cấp thông tin hỗ trợ ứng dụng các giải pháp CNTT trong giai đoạn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
  Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về đánh giá tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2019
  Thông báo kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về đánh giá tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2019
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, ...
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An