Ngày 20 tháng 10 năm 2020
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
(28/07/2020 04:19 PM)
Thuyết minh Tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020
(13/07/2020 04:29 PM)
Cân đối ngân sách địa phương quý II năm 2020
(07/05/2020 03:24 PM)
Cân đối ngân sách địa phương năm 2020
(07/05/2020 03:20 PM)
Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
(07/05/2020 03:05 PM)
Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020
(07/05/2020 02:52 PM)
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020
(07/05/2020 02:50 PM)
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020
(07/05/2020 02:47 PM)
Dự toán thu, sổ bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020
(07/05/2020 02:41 PM)
Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020
(07/05/2020 02:38 PM)
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An